Blogusługi o niskiej wartości dodanej - safe harbour

Usługi o niskiej wartości dodanej - safe harbour

Usługi o niskiej wartości dodanej i safe harbour – czym są, jakie dają korzyści, kto może skorzystać?

W jednym z artykułów pisaliśmy o safe harbour dla pożyczek oraz aktualnych wymaganiach określonych przez Ministra Finansów na rok 2023.

W niniejszym artykule skupimy się na analogicznym mechanizmie obejmującym tzw. usługi o niskiej wartości dodanej.

Safe harbour czyli bezpieczna przystań - korzyści

Przypomnijmy pokrótce czym jest safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej. Art. 23r ustawy o PIT i art. 11f ustawy o CIT przewidują uproszczenie w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych dla części usług świadczonych w ramach grupy kapitałowej, stanowiących tzw. usługi o niskiej wartości dodanej.

Regulacja ta obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r.

Począwszy od jej wprowadzenia dawała ona zasadniczą korzyść polegająca na wyłączeniu z badania przez organ podatkowy wysokości narzutu na kosztach ustalonego w transakcjach świadczenia usług o tzw. niskiej wartości dodanej.

Począwszy od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2021 r., safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej zwalnia z obowiązków przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (zarówno części opisowej jak i analizy rynkowości).

Sprawozdanie TPR jest nadal wymagane, lecz składa się je w uproszczonej formie.

Wcześniej transakcja safe harbour była zwolniona z obowiązku sporządzenia analizy rynkowości (czyli analizy porównawczej lub analizy zgodności), lecz pozostałe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych były wymagane.

Usługi o niskiej wartości dodanej - co to jest?

No dobrze, ale czym są usługi o niskiej wartości dodanej? OECD zajmująca się od wielu lat problematyką cen transferowych, a w końcu także polski ustawodawca, dostrzegła problematykę powszechności pewnej grupy usług świadczonych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grup kapitałowych. Każdy podmiot, aby w ogóle móc prowadzić działalność, potrzebuje szeregu usług wspierających jego podstawową działalność operacyjną, takich jak np.: obsługa księgowa, HR, wsparcie w zakresie IT, marketingu itp.

Co więcej, wspólna realizacja tego typu usług na rzecz wielu podmiotów z grupy przez jeden, wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot, niesie ze sobą szereg korzyści, jak kumulacja wiedzy i doświadczenia (rozwiązanie problemu w jednej spółce może zostać wdrożone w innej, korzyści skali (np. wspólne utrzymywanie systemów informatyczno-księgowych jest tańsze niż ich multiplikowanie w każdym podmiocie osobno), oparcie procesów o powtarzalne procedury, możliwość lokowania takich podmiotów w krajach o niższych kosztach pracy, co przekłada się na niższy koszt usług, itd. Korzyści te leżały u podstawy sukcesu tzw. centrów usług wspólnych, które powstały w większości grup kapitałowych.

Usługi o niskiej wartości dodanej są więc podstawowymi usługami, bez których firmy nie mogą działać, ale same w sobie nie tworzą istotnej wartości dodanej, czyli nie stanowią źródła generowania przychodów dla tych firm lub grupy kapitałowej.

Usługi o niskiej wartości dodanej - kryteria

Usługi muszą spełniać następujące warunki, aby zostać uznanymi za usługi o niskiej wartości dodanej:

  1. mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;
  2. nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;
  3. wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
  4. nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem tzw. refakturowania po koszcie;
  5. muszą być wymienione w załączniku nr 6 do ustawy CIT albo w załączniku nr 4 do ustawy PIT. Są to następujące usługi:
KategoriaOpis
1. Usługi w zakresie księgowości i audytu1.1. prowadzenie ksiąg rachunkowych;

1.2. sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym zbieranie i przegląd informacji na potrzeby przygotowania tych sprawozdań;

1.3. uzgadnianie zapisów księgowych;

1.4. wsparcie w audycie finansowym i niefinansowym;

1.5. obsługa należności i zobowiązań, a także dokonywanie płatności lub monitorowanie płatności;

1.6. fakturowanie;

1.7. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
2. Usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa2.1. wsparcie procesu budżetowania, w tym zbieranie danych oraz informacji na potrzeby przygotowania budżetu oraz przygotowywanie raportów z wykonania budżetu;

2.2. raportowanie finansowe i zarządcze;

2.3. monitorowanie płynności;

2.4. ocena wiarygodności kontrahenta;

2.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
3. Usługi związane z zasobami ludzkimi3.1. rekrutacja pracowników;

3.2. szkolenia i rozwój pracowników;

3.3. obsługa kadrowo-płacowa;

3.4. bezpieczeństwo i higiena pracy;

3.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
4. Usługi informatyczne4.1. instalacja, utrzymanie i aktualizacja systemów informatycznych;

4.2. wsparcie użytkownika i wsparcie techniczne;

4.3. prowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania i zastosowania oprogramowania oraz sprzętu komputerowego wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej;

4.4. projektowanie wytycznych i polityk w zakresie infrastruktury, urządzeń i oprogramowania;

4.5. zapewnienie dostępu do usług komunikacji głosowej i transmisji danych;

4.6. wsparcie, utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury informatycznej i sieci teleinformatycznych;

4.7. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
5. Usługi komunikacji i promocji5.1. wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

5.2. public relations;

5.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej

- z wyłączeniem konkretnych działań reklamowych lub marketingowych, a także opracowania strategii dla takich działań.
6. Usługi prawne6.1. usługi prawne o charakterze ogólnym świadczone przez wewnętrzny dział prawny, obejmujące w szczególności sporządzanie i przegląd umów, porozumień i innych dokumentów prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie w postępowaniach;

6.2. czynności prawne i administracyjne z zakresu rejestracji i ochrony prawnej wartości niematerialnych i prawnych;

6.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
7. Usługi w zakresie podatków7.1. sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym zbieranie informacji na potrzeby sporządzenia tych deklaracji;

7.2. dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych;

7.3. przygotowywanie wyjaśnień na potrzeby kontroli podatkowych;

7.4. ogólne doradztwo w zakresie podatków;

7.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.
8. Usługi administracyjno-biurowe8.1. ogólne usługi o charakterze administracyjnym;

8.2. ogólne usługi o charakterze biurowym;

8.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.

Usługi o niskiej wartości dodanej - warunki skorzystania z ochrony

Usługi o niskiej wartości dodanej czyli takie, które spełniają kryteria wskazane w poprzednim akapicie, muszą spełnić dodatkowe warunki, aby podlegać zwolnieniu od badania przez organy podatkowe. Warunkami tymi są:

1) narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus lub metody marży transakcyjnej netto, i wynosi:

a) nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług,

b) nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług;

2) usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

3) usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

a) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług,

c) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Usługi o niskiej wartości dodanej - uwaga

Należy pamiętać, że organy podatkowe mają prawo zażądać sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (bez analizy porównawczej lub analizy zgodności) w ciągu 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania, jeśli podejrzewają, że istnieje prawdopodobieństwo niespełnienia warunków, o których mowa w art. 11f ust. 1 ustawy CIT lub art. 23r ust. 1 ustawy PIT, przedstawionych w niniejszym artykule. Prawo organów w tym zakresie nie dotyczy jedynie mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Z tego względu wskazane jest przeanalizowanie czy nasza transakcja spełnia ustawową definicję usługi o niskiej wartości dodanej oraz czy posiadamy odpowiednie analizy, w szczególności dotyczące kosztów uwzględnionych w kalkulacji, opisu kluczy alokacji, analizy funkcji, aktywów i ryzyk, itd.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym brzmieniem przepisów dotyczących cen transferowych, załączony link zawiera odniesienie do tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ogłoszonego 13 grudnia 2022 r. (obwieszczenie Marszałka Sejmu z 24 listopada 2022 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz