Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania przez TP Advisory sp. z o.o. danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.tpadvisory.pl (polityka prywatności i plików cookies).

 

 I.       Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TP Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (zwana dalej: „TP Advisory” lub „Administratorem”).

Informujemy, że wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane:  „RODO”) raz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 5 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

Zgromadzone przez TP Advisory dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. Nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelką korespondencję w tym pytania i uwagi dotyczące ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: tp@tpadvisory.pl

 

II.       Cele i podstawy przetwarzania danych

 

TP Advisory pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, w tym w szczególności:

 • w celu nawiązania współpracy z klientem lub podmiotem współpracującym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • na potrzeby dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • na potrzeby procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z wykonywania zawodu księgowego oraz doradcy podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu usług Administratora w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  III.   Okres przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu:

 • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TP Advisory jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
 • upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
 • upływu terminów przedawnienia związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

 

 IV.   Państwa prawa

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam  kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności TP Advisory, lub wykonanie usługi.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji usługi doradztwa podatkowego.

W przypadku uznania że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

V.       Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

TP Advisory informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym podwykonawcom czy zewnętrznym dostawcom usług w szczególności:

 • podmiotom współpracującym z TP Advisory na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe,
 • dostawcom oprogramowania,
 • organom administracji, służbom państwowym, sądom.

 

VI.       Zmiana polityki prywatności

 

Określone powyżej zasady przetwarzania przez TP Advisory sp. z o.o. danych osobowych mogą ulec zmianie.

O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści informacji o danych osobowych na stronie internetowej 

 

VII.       Pliki Cookies

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

VIII.   Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

***

Privacy and cookies policy

This document regulates the principles of personal data processing by TP Advisory sp. z o.o. and the use of cookies in connection with the use of the website www.tpadvisory.pl.

 

I.   Personal Data Administrator

 

The Administrator of your personal data is TP Advisory sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warsaw (hereinafter referred to as „TP Advisory” or „Administrator”).

Please be informed that we process all personal data in accordance with the applicable legal provisions including, in particular, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as „DPA”) once the Personal Data Protection Act of 5 May 2018. (Journal of Laws of 2018, item 1000).

The personal data collected by TP Advisory are not transferred outside the European Union. They are also not subject to automated decision-making, including profiling.

Please address all correspondence including questions and comments regarding the protection of your personal data to: tp@tpadvisory.pl

 

II.   Purposes and basis of data processing

 

TP Advisory acquires and processes personal data to the extent necessary to fulfill the purpose for which they were acquired, including in particular:

 • for the purpose of establishing cooperation with a customer or cooperating entity (Article 6(1)(b) of the GDPR);
 • in order to perform a contract (Article 6(1)(b) of the DPA);
 • for the purpose of asserting claims, which is the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) GDPR),
 • for the purposes of recruitment processes (Article 6(1)(c) and Article 6(1)(a) of the DPA);
 • in order to fulfil obligations arising from legal provisions, including obligations arising from the exercise of the profession of accountant and tax advisor (Article 6(1)(c) of the DPA);
 • in order to market the Administrator’s services to the extent deemed permissible by professional bodies (Article 6(1)(f) of GDPR).

 

III.   Period of data processing

 

Personal data will be processed, respectively, until:

 • the realization of the relevant legitimate interests pursued by TP Advisory as data controller related to the processing of specific data,
 • expiry of the limitation periods associated with the agreement to which the processing of personal data is related,
 • expiry of limitation periods associated with statutory obligations,
 • object to processing for marketing purposes.

 

IV.   Your rights

 

The processing of personal data is carried out on a voluntary basis; however, depending on the circumstances, a refusal to provide data or a request for deletion of data may prevent us from contacting you, providing you with information on events and activities of TP Advisory, or performing a service.

You have the following rights:

 • The right to request access to the content of your data, rectification, erasure or restriction of processing,
 • The right to object to the processing,
 • The right to data portability,
 • The right to withdraw your consent to the processing of your personal data for a specific purpose, if you have previously given your consent.

Some of these rights may not apply to the processing of data in the performance of the tax consultancy service.

In case of recognizing that the processing of your personal data violates the law, you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (address: Office of the President of the Office for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw).

 

V.    Transfer of personal data to other entities

 

TP Advisory informs that your personal data may be disclosed to our subcontractors or external service providers, in particular

 • entities cooperating with TP Advisory on the basis of civil law agreements,
 • entities providing IT, accounting and marketing services,
 • software providers,
 • administrative bodies, state services, courts of law.

 

VI.   Change of Privacy Policy

 

The aforementioned rules of processing personal data by TP Advisory sp. z o.o. may be changed.

You will be informed of any changes to this policy by posting the new content of the personal data information on the website

 

VII.       Cookies

 

Cookies (so-called „cookies”) are computer data, in particular text files, which are stored in the end device of the User of our website and are intended for use on subpages of that website. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time of storage on the terminal equipment and a unique number.

Cookies are used for:

 • adapting the content of the website to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow for recognition of the website User’s device and for proper display of the website, adapted to his individual needs;
 • creating statistics, which help to understand how website Users use the website, which allows to improve its structure and content
 • maintaining the session of the website User (after logging in), thanks to which the User does not have to enter the login and password again on each subpage of the website;

Two main types of cookies are used on our website: „session”  Our website uses two basic types of cookies: „session cookies” and „persistent cookies”. (persistent cookies). Session” cookies are temporary files that are stored in the User’s terminal equipment until logging out, leaving the website or switching off the software (web browser). „Permanent” cookies are stored in the User’s end device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User.

The website uses or may use the following types of cookies:

 • „necessary” cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website;
 • cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuse of authentication on the website;
 • „performance” cookies, enabling the collection of information about the use of the website;
 • „Functional” cookies which make it possible to „remember” the settings selected by the User and to personalize the User’s interface, e.g. with regard to the selected language or region of the User’s origin, font size, website layout etc;
 • „analytic” – e.g. Google Analytics , which collects information on site visits, such as subpages, time spent on the site or transition between individual subpages. Google LLC cookies related to Google Analytics are used for this purpose.

In many cases, the software used to browse the website (Internet browser) allows the storage of cookies on the User’s end device by default. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the Internet browser or inform on their placement in the device of the website User each time. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in the software (web browser) settings.

Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the website.

Cookies placed on the end device of a website User can also be used by advertisers, partners, analytical and research companies and providers of multimedia applications cooperating with the website operator.

 

VIII.   Server logs

 

Using the website involves sending requests to the server, on which the website is stored. Each query sent to the server is recorded in server logs.

Logs include, among others, user’s IP address, server date and time, information about the Internet browser and operating system. Logs can be saved and are stored on the server.

The data stored in the server logs are not associated with specific persons using the website and are not used by us to identify you.

Server logs constitute only auxiliary material used to administer the website, and their content is not disclosed to anyone except persons authorised to administer the server.