Blogsafe harbour

Z końcem grudnia 2022 r. Minister Finansów obwieścił dla potrzeb cen transferowych i safe harbour na 2023 r., rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marży dla pożyczek.

Czym jest instytucja safe harbour („bezpiecznej przystani”) pisaliśmy już na naszych stronach, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć również w jednym z naszych przewodników po cenach transferowych, które można bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Poniżej przedstawiamy przypomnienie najważniejszych informacji.

Safe harbour - co to jest?

Przypomnijmy pokrótce czym jest safe harbour dla pożyczek. Art. 23s ust. 1 ustawy o PIT i art. 11g ust. 1 ustawy o CIT przewidują uproszczenie w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych dla umów pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawartych między podmiotami powiązanymi.

Regulacja ta obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r.

Począwszy od jej wprowadzenia dawała ona zasadniczą korzyść polegająca na wyłączeniu z badania przez organ podatkowy rynkowości oprocentowania pożyczki spełniającej warunki określone w przepisie.

Począwszy od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2021 r., safe harbour dla pożyczek zwalnia z obowiązków przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (zarówno części opisowej jak i analizy rynkowości).

Sprawozdanie TPR jest nadal wymagane, lecz składa się je w uproszczonej formie.

Wcześniej transakcja safe harbour była zwolniona z obowiązku sporządzenia analizy rynkowości (czyli analizy porównawczej lub analizy zgodności), lecz pozostałe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych były wymagane.

Safe harbour - warunki

Jakie warunki musi spełnić pożyczka, kredyt lub emisja obligacji aby zostać objęta przywilejami wynikającymi z safe harbour? Kilka, relatywnie prostych, chociaż w praktyce najczęściej się okazuje, że trzeba ja uwzględnić na etapie planowania transakcji pożyczki. Funkcjonujące pożyczki często nie spełniają jednego z warunków. A są one następujące:

1) oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

2) nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;

3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

4) w trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20.000.000 zł lub równowartość tej kwoty;

5) pożyczkodawca nie jest podmiotem z „raju podatkowego”.

Należy pamiętać, że za dzień zawarcia umowy pożyczki (o którym mowa w punkcie 1 powyżej), uważa się również dzień zmiany umowy pożyczki, jeśli zmiana  dotyczy oprocentowania pożyczki.

Kwoty pożyczki wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kwoty pożyczki.

Safe harbour - bazowa stopa procentowa i marża

Na rok 2023 Minister Finansów ustalił następujące rodzaje bazowej stopy procentowej w ramach safe harbour:

a) w złotych – WIBOR 3M albo WIRON 3M,
b) w dolarach amerykańskich:
– 90-day Average SOFR,
– może być LIBOR USD 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.,
c) w euro – EURIBOR 3M,
d) we frankach szwajcarskich – SARON 3 months Compound Rate,
e) w funtach brytyjskich:
– SONIA 3M Compound Rate,
– może być LIBOR GBP 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.;

Z kolei marża została ustalona na następującym poziomie:
a) dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,9 punktu procentowego,
b) dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,4 punktu procentowego.

W przypadku gdy stopa bazowa jest ujemna oprocentowanie pożyczki jest równe wysokości marży.

Safe harbour - uwaga

Należy pamiętać, że organy podatkowe mają prawo zażądać sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (bez analizy porównawczej lub analizy zgodności) w ciągu 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania, jeśli podejrzewają, że istnieje prawdopodobieństwo niespełnienia warunków, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy CIT lub art. 23s ust. 1 ustawy PIT, przedstawionych w niniejszym artykule. Prawo organów w tym zakresie nie dotyczy jedynie mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Z tego względu wskazane jest przeanalizowanie czy nasza transakcja spełnia ustawową definicję usługi o niskiej wartości dodanej oraz czy posiadamy odpowiednie analizy, w szczególności dotyczące kosztów uwzględnionych w kalkulacji, opisu kluczy alokacji, analizy funkcji, aktywów i ryzyk, itd.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym brzmieniem przepisów dotyczących cen transferowych, załączony link zawiera odniesienie do tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ogłoszonego 13 grudnia 2022 r. (obwieszczenie Marszałka Sejmu z 24 listopada 2022 r.).

Safe harbour - podsumowanie

Jako bazowe stopy procentowe dla safe harbour w zakresie pożyczek, obwieszczenie wskazuje powszechnie stosowane stopy z rynku międzybankowego. Obwieszczenie uwzględnia zmiany zachodzące na rynkach finansowych i działania regulatorów (np. brytyjskiego organu nadzoru Financial Conduct Authority (FCA), który zapowiedział zaprzestanie publikowania wskaźnika LIBOR USD 3M z końcem czerwca 2023 r.) i ujmuje nowe wskaźniki referencyjne. Równocześnie dopuszcza stosowanie starych wskaźników dla pożyczek w USD i GBP, ale jedynie w celu uporządkowania i wygaszenia (aneksowania) dotychczas zawartych i aktywnych umów. Należy się zatem spodziewać, że w kolejnych obwieszczeniach możliwość stosowania starych wskaźników referencyjnych będzie wycofywana.

Treść obwieszczenia dostępna jest do pobrania pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz