Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych wynika wyłącznie z wartości transakcji a próg, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego jest stały, bez względu na skalę działalności podmiotu.

Przepisy obowiązujące w aktualnym kształcie, w porównaniu do wcześniej obowiązujących, oznaczają racjonalizację obciążeń administracyjnych dla podatników ale przede wszystkim dla organów kontrolnych KAS.

Racjonalizacja ta wynika z podwyższenia wartości limitów powodujących powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych i oznacza przede wszystkim, iż organy podatkowe nie będą się koncentrować na transakcjach o niewielkiej wartości, w których możliwy do osiągnięcia efekt podatkowy jest niewielki.

Ponadto Ustawodawca ograniczył zakres transakcji, które będą go interesowały do transakcji transgranicznych i tych transakcji krajowych, w których jedna ze stron ma możliwość zmniejszenia bazy podatkowej, np. dzięki wykorzystywaniu zwolnienia podatkowego lub na skutek poniesienia straty podatkowej. Są to zarazem te transakcje, gdzie kontrole podatkowe mogą przynieść wymierne korzyści – istotne zwiększenie krajowej bazy podatkowej.

W przypadku transakcji, które pozostają w sferze zainteresowania władz podatkowych, obciążenia administracyjne, jak również potencjalne sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności osobistej członków zarządu na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowe, uległy zwiększeniu.

Dla członków zarządu (i innych osób spełniających definicję kierowników jednostek), służb finansowo-księgowych i podatkowych podmiotów oznacza to niestety konieczność proaktywnego i jeszcze lepszego niż do tej pory przygotowania się w zakresie cen transferowych.

Dla transakcji, których wartość przekracza ustawowe progi należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych zawierającą część opisową i analizę cen transferowych.

Ponadto, wraz z lokalną dokumentacją cen transferowych należy złożyć oświadczenie, że podmiot powiązany:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Nie złożenie oświadczenia, złożenie go po terminie lub oświadczenie w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym zagrożone jest na podstawie kodeksu karnego skarbowego sankcją do 720 stawek dziennych, co odpowiada w 2020 r. kwocie 24.960.960 zł.

Wartości progów
Wartość transakcji (bez VAT): Rodzaj transakcji:
10.000.000 PLN towarowa
10.000.000 PLN finansowa
2.000.000 PLN usługowa
2.000.000 PLN inne
100.000 PLN transakcja lub umowa spółki / wspólnego przedsięwzięcia zawarta z podmiotem mającym siedzibę w „raju podatkowym”

Wartość transakcji ustalana jest odrębnie dla:

 1. każdej transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze,
 2. strony kosztowej i przychodowej,
 3. niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji.

 

Wartość transakcji kontrolowanej stanowi równowartość:

 1. wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
 2. wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
 3. sumy gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
 4. wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
 5. wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

 

Wartość transakcji kontrolowanej stanowi równowartość:

 1. wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
 2. wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
 3. sumy gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
 4. wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
 5. wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.