Ceny transferowe limity 2024

Ceny transferowe limity obowiązujące począwszy od 2019 r. (za wyjątkiem limitów dotyczących transakcji z „rajami podatkowymi”, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.), przedstawia poniższa tabela. Przekroczenie wskazanych progów oznacza, że dokumentacja cen transferowych musi zostać sporządzona chyba, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia. Informacje dotyczące możliwości zwolnienia z obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych znajdą Państwo pod tym linkiem.

Wartość transakcji (bez VAT): Rodzaj transakcji:
10.000.000 PLN towarowa
10.000.000 PLN finansowa
2.000.000 PLN usługowa
2.000.000 PLN inne
2.500.000 PLN transakcja finansowa zawarta z podmiotem
(powiązanym lub niezależnym) mającym siedzibę w „raju podatkowym”
500.000 PLN transakcja inna niż finansowa zawarta z podmiotem
(powiązanym lub niezależnym) mającym siedzibę w „raju podatkowym”
ceny transferowe limit

Jak ustalić wartość transakcji

Wartość transakcji ustalana jest odrębnie dla:

 1. każdej transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze,
 2. strony kosztowej i przychodowej,
 3. niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji.

 

Wartość transakcji kontrolowanej stanowi równowartość:

 1. wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
 2. wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
 3. sumy gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
 4. wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
 5. wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Terminy przygotowania dokumentacji cen transferowych przedstawione są w tym miejscu.

Limity wartości transakcji a cele władz podatkowych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych wynika wyłącznie z wartości transakcji a próg, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego jest stały, bez względu na skalę działalności podmiotu.

Przepisy obowiązujące w aktualnym kształcie, w porównaniu do wcześniej obowiązujących, oznaczają racjonalizację obciążeń administracyjnych dla podatników ale przede wszystkim dla organów kontrolnych KAS.

Racjonalizacja ta wynika z podwyższenia wartości limitów powodujących powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych i oznacza przede wszystkim, iż organy podatkowe nie będą się koncentrować na transakcjach o niewielkiej wartości, w których możliwy do osiągnięcia efekt podatkowy jest niewielki.

Ponadto Ustawodawca ograniczył zakres transakcji, które będą go interesowały do transakcji transgranicznych i tych transakcji krajowych, w których jedna ze stron ma możliwość zmniejszenia bazy podatkowej, np. dzięki wykorzystywaniu zwolnienia podatkowego lub na skutek poniesienia straty podatkowej. Są to zarazem te transakcje, gdzie kontrole podatkowe mogą przynieść wymierne korzyści – istotne zwiększenie krajowej bazy podatkowej.

Skutki dla podatników

W przypadku transakcji, które pozostają w sferze zainteresowania władz podatkowych, obciążenia administracyjne, jak również potencjalne sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności osobistej członków zarządu na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowe, uległy zwiększeniu.

Dla członków zarządu (i innych osób spełniających definicję kierowników jednostek), służb finansowo-księgowych i podatkowych podmiotów oznacza to niestety konieczność proaktywnego i jeszcze lepszego niż do tej pory przygotowania się w zakresie cen transferowych.

Dla transakcji, których wartość przekracza ustawowe progi należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych zawierającą część opisową i analizę cen transferowych.

Sprawozdanie TPR i kary

Oprócz lokalnej dokumentacji cen transferowych należy złożyć także sprawozdanie TPR i będące jego częścią oświadczenie, że podmiot powiązany:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Termin na złożenie sprawozdania TPR upływa z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Nie złożenie sprawozdania TPR lub przedstawienie w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub z lokalną dokumentacją cen transferowych zagrożone jest na podstawie kodeksu karnego skarbowego sankcją do 720 stawek dziennych. Złożenie sprawozdania TPR po terminie podlega karze do 240 stawek dziennych. Wysokość stawek dziennych wygląda następująco:

 • od 1 stycznia 2023 r. stawka dzienna wynosiła od 116,33 zł do 46.532 zł,
 • od 1 lipca 2023 r. – od 120 zł do 48.000 zł,
 • od 1 stycznia 2024 r. od 141,40 zł do 56 560 zł,
 • od 1 lipca 2024 r. od 143,33 zł do 57 332 zł.

Linki do formularzy TPR znajdują się poniżej:

Powyższe linki prowadzą zarówno do:

 • nowych formularzy TPR wypełnianych i składanych on-line, poprzez bramkę Ministerstwa Finansów, służących do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. jak również:
 • starych formularzy TPR w wersji interaktywnych plików PDF służących do składania sprawozdań TPR za lata wcześniejsze.