Dokumentacja cen transferowych obejmuje pakiet informacji i analiz, wśród których należy wymienić trzy główne elementy: część opisową dokumentacji, analizę cen transferowych, dokumentację grupową (obowiązująca podatników należących do największych grup kapitałowych).

1. Dokumentacja cen transferowych - część opisowa

Nowe przepisy zmieniły podejście do przygotowania dokumentacji.

Progi wartości transakcji, których przekroczenie powoduje obowiązek przygotowania dokumentacji (tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych) uległy istotnemu zwiększeniu do 2.000.000 PLN lub 10.000.000 PLN w zależności od rodzaju transakcji.

Przekroczenie tych progów powoduje obowiązek przygotowania tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmującej:

 1. część opisową – zbliżoną do dotychczasowej dokumentacji podstawowej oraz
 2. analizę cen transferowych weryfikującą czy ceny zostały ustalone na rynkowym poziomie.

Dokumentacja podstawowa – jak możemy pomóc?

TP Advisory przygotowuje kompletną dokumentację podstawową, zgodną z wymogami przepisów o cenach transferowych:

 • chroniącą Spółkę przed możliwością zastosowania sankcyjnej stawki podatku
 • spełniającą wymogi nowych regulacji w zakresie cen transferowych
 • przygotowaną z uwzględnieniem praktyki z kontroli prowadzonych przez organy podatkowe
 • przygotowaną w języku polskim, w formie gotowej do przedstawienia władzom podatkowym
 • sporządzoną w formacie pliku „Word” dzięki czemu Spółka będzie mogła dokonywać jej samodzielnych modyfikacji w przypadku takich potrzeb
 • dokumentacja cen transferowych dla każdej transakcji to liczące ponad 20 stron opracowanie.
2. Analiza cen transferowych

Analiza cen transferowych stanowi obowiązkowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych (za wyjątkiem transakcji objętych instytucją tzw. „bezpiecznej przystani” lub APA).

Jest ona niezbędna nie tylko w celu spełnienia wymogów dokumentacyjnych, ale także umożliwia weryfikację czy ceny ustalone w transakcji z podmiotem powiązanym są rynkowe, a więc minimalizuje ryzyko doszacowania przez władze podatkowe dodatkowego dochodu.

Przygotowanie analizy cen transferowych jest także konieczne biorąc pod uwagę obowiązek złożenia oświadczenia (pod sankcją z kodeksu karnego skarbowego w wysokości do 720 stawek dziennych), iż ceny transferowe w transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Oświadczenie musi być podpisane przez kierownika jednostki (tj. przeważnie zarząd spółki).

Analiza cen transferowych - jak możemy pomóc?

Jako TP Advisory posiadamy długoletnią wiedzę i doświadczenie pozyskane w trakcie kontroli podatkowych i współpracy z Ministerstwem Finansów przy negocjowaniu APA (uprzednie porozumienia cenowe) oraz współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi w przygotowaniu analiz benchmarkingowych (analiz rynkowych). Każda nasza analiza rynkowa zapewnia naszym klientom następujące korzyści:

 • Przygotowana przez TP Advisory analiza rynkowa spełnia nowe wymogi dokumentacyjne
 • Analiza jest ważna przez okres 3 lat (o ile wcześniej nie nastąpi istotna zmiana warunków ekonomicznych).
 • Analiza rynkowa spełnia nowe obowiązki dokumentacyjne nałożone na Spółkę (oznaczające wymóg potwierdzenia posiadania takiej analizy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez członka zarządu).
 • Analiza rynkowa ogranicza ryzyko skutecznego zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych ustalonych w transakcjach realizowanych przez Spółki z podmiotami powiązanymi.
 • Analiza jest przygotowana zgodnie z wymogami przepisów oraz z uwzględnieniem doświadczeń z praktyki kontroli oraz sporów z władzami podatkowymi.
 • Analizy są przygotowywane z wykorzystanie specjalistycznych polskich i międzynarodowych baz danych, wykorzystywanych m.in. przez polskie władze podatkowe.
3. Dokumentacja grupowa

Dokumentację grupową zobowiązane są przygotować podmioty, które:

1. należą do grupy, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

2. skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość,

3. konsolidowane są metodą pełną lub proporcjonalną,

4. mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja grupowa - jak możemy pomóc?

W tym zakresie możemy zaoferować pomoc polegającą na:

 • Przygotowaniu kompletnej dokumentacji grupowej, zgodnej z wymogami przepisów o cenach transferowych
 • Weryfikacji dokumentacji grupowej przygotowanej przez Państwa grupę pod kątem zgodności z polskimi wymogami
 • Przetłumaczeniu dokumentacji grupowej na jęz. polski z zachowaniem specjalistycznego języka

Wykonując powyższe prace wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie ze współpracy z:

 • międzynarodowymi grupami kapitałowymi,
 • audytorami i doradcami zagranicznymi spółki-matki,
 • organami podatkowymi.