BlogJak wypełnić sprawozdanie TPR

Sprawozdanie TPR należy złożyć do końca listopada

Dla podatników, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie sprawozdania TPR mija 30 listopada 2023 roku.

W bieżącym roku raportowanie TPR będzie wyglądało odmiennie od procesu, który znamy już z lat poprzednich.

Jak wypełnić sprawozdanie TPR

Wynika to z faktu, iż 15 września 2023 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych link oraz od osób fizycznych link. Przepisy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i dotyczą raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Publikacja nowych rozporządzeń wynika z konieczności dostosowania wymogów sprawozdawczych do szeregu zmian w zakresie cen transferowych, jak również modyfikacji samego zakresu raportowanych informacji.

Najważniejsze zmiany w raportowaniu TPR

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR) należy wymienić:

  1. Dodanie pola „Treść oświadczenia” – zgodnie ze składanymi postulatami, począwszy od bieżącego roku nie trzeba składać odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz ustaleniu cen na warunkach rynkowych. Oświadczenie to jest teraz częścią sprawozdania TPR. Krok ten należy ocenić jako jednoznacznie pozytywny, istotnie zmniejszający obciążenie administracyjne w porównaniu do dotychczasowej procedury.
  2. Rezygnacja z nowego wskaźnika ogólnej rentowności – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. Zgodnie z wcześniejszym projektem rozporządzenia, planowano dodać taki wskaźnik do zakresu raportowanych danych. Pomysł ten spotkał się z krytyką z uwagi na istotne praktyczne trudności w jego obliczaniu. Na XVII spotkaniu Forum Cen Transferowych przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli rezygnację z tego pomysłu, co znalazło potwierdzenie w ostatecznym kształcie nowego rozporządzenia. Zdecydowanie dobry krok.
  3. Konieczność informowania o kraju siedziby kontrahenta powiązanego oraz wartości transakcji przypadającej na ten kraj. Co ważne, w przypadku transakcji jednorodnych, jeżeli dana transakcja jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z tego samego kraju, to nazwę tego kraju wykazuje się tylko raz. Ten krok zdecydowanie zwiększy pracochłonność dla tych podatników, których kontrahenci zlokalizowani są w wielu krajach.Nowy formularz TPR
  4. Status miko- i małego przedsiębiorcy – zmieniono sposób przedstawiania informacji o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy. Zamiast konieczności przypisania kodu opisującego kategorię podmiotu, o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy będzie się informować wybierając kod przy wskazywaniu metody weryfikacji cen transferowych.
  5. Korekta porównywalności – w przypadku dokonania korekty porównywalności konieczne będzie teraz również określenie jej wielkości, tj. wskazanie czy zmienia ona wynik o ponad 30%.
  6. Zmiany porządkowe – jak np. usunięcie pól związanych z informacji o tzw. pośrednich transakcjach rajowych (z uwagi na usunięcie przepisów w tym zakresie).

Kluczowa zmiana w raportowaniu TPR

Niewątpliwie największa zmiana dotyczy nie tyle samej treści raportowania, tylko sposobu wypełniania i składania formularzy. Otóż zamiast znanych i lubianych 😉 formularzy interaktywnych PDF, TPR za rok 2022 będzie składany poprzez nowe narzędzie udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów.Nowe narzędzie do TPR

Na moment publikowanie tej informacji rozwiązanie to nie jest jeszcze dostępne, nie możemy zatem ocenić jego funkcjonalności i sprawności przebiegu całego procesu.

Należy także przypomnieć o zasadach podpisywania sprawozdania TPR. W przypadku osób prawnych sprawozdanie TPR podpisywane jest, co do zasady, przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, przez osobę wyznaczoną wchodzącą w skład tego organu. Informacji TPR nie może podpisać pełnomocnik, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

 

Na koniec chcemy przypomnieć, że raportowanie TPR jest ważnym obowiązkiem sprawozdawczych, którego uchybienie wiąże się istotnymi sankcjami (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod tym linkiem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz