12 kwietnia 2018 r. odbyło się Forum Cen Transferowych – pierwsze tego rodzaju spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz środowiska biznesu i doradców.

Spotkanie miało charakter dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz podatnikami i doradcami. W jego trakcie poruszono szereg istotnych kwestii trapiących podatników, m.in. zagadnień dotyczących:

a) Analizy danych porównawczych, która była tematem przewodnim całego spotkania, w tym między innymi: stosowania przedziału wyników rynkowych (a nie jedynie mediany) jako reprezentatywnego wyniku rynkowego, stosowania danych wieloletnich, zasadności wykonywania benchmarków opartych o dane porównywalne z rynku polskiego, możliwości i zasadności dokonywanie korekt itp.

b) Sporo wagi poświęcono także kwestiom transakcji finansowych, w tym cash-poolingu. Ministerstwo Finansów wskazało, iż temat ten jest przedmiotem zainteresowania OECD oraz wielu krajów członkowskich.

c) Ministerstwo Finansów po raz kolejny poinformowało o przygotowywaniu wyjaśnień i wskazówek dotyczących wypełnienia sprawozdania CIT-TP.

d) Uproszczone APA (uAPA) – w trakcie spotkania Dyrektor Departamentu Cen Transferowych, pani Joanna Pietrasik przedstawiła plany Ministerstwa Finansów dotyczące formuły uproszczonego APA, którego wprowadzenie jest związane z limitem odliczalności wydatków na nabycie niektórych usług od podmiotów powiązanych. I tak:

 • Celem procedury będzie potwierdzenie metodologii i narzutu (i/lub klucza alokacji);
 • Uproszczone APA oparte będzie o:
  • oświadczenia podatnika, m.in. w zakresie profilu funkcjonalnego,
  • wystandaryzowany wniosek zawierający: część opisową, dane finansowe, wskaźniki,
  • dane rzeczywiste (i rezygnację z prognoz finansowych),
  • warunki krytyczne obowiązywania uAPA.
 • Okres obowiązywania decyzji to 3 lata (przy standardowej APA – 5 lat) – z możliwością przedłużenia,
 • Opłata za uAPA będzie jednakowa dla wniosków, niezależnie od wartości transakcji. Opłata ma być niższa niż za pełne APA.
 • Wniosek uAPA będzie objęty tajemnicą skarbową – jednak ze względu na ograniczoną ilość wrażliwych informacji przekazywanych przez podatników będzie to mniejsza ochrona niż klasyczne APA.
 • Projekt uAPA ma być skierowany do konsultacji publicznych na przełomie kwietnia/maja.

5. Dalsza współpraca i kwestie organizacyjne – Ministerstwo Finansów deklaruje chęć dalszej współpracy z biznesem i doradcami. Rozważane są różne formuły tej współpracy począwszy od forum internetowego, a kończąc na utworzeniu specjalnych grup roboczych zajmujących się określonymi zagadnieniami merytorycznymi. Przykładem takiego zagadnienia może być cash-pooling, któremu również nasze Ministerstwo Finansów będzie się przyglądać się uwzględniając prace OECD i kwestie zgłaszane przez podatników.

Na koniec należy podkreślić profesjonalne przygotowanie spotkania ze strony Ministerstwa Finansów zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej oraz otwartą i przyjazną atmosferę w trakcie spotkania. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie ograniczali się wyłącznie do komunikowania swoich planów i opinii, ale byli wyraźnie zainteresowani problemami i opiniami zgłaszanymi przez uczestników forum.

Spotkanie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony biznesu i doradców i należy mieć nadzieję, iż współpraca pomiędzy Ministerstwem Finansów i bezpośrednio zainteresowanymi tematyką cen transferowych będzie kontynuowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz