Site icon TP Advisory

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych (inna nazwa to dokumentacja podatkowa) to tak naprawdę pakiet dokumentów i analiz, na który składa się: lokalna dokumentacja cen transferowych, analiza cen transferowych, sprawozdanie TPR, grupowa dokumentacja cen transferowych (obowiązująca podatników należących do największych grup kapitałowych).

Niniejszy link prowadzi do informacji na temat obowiązków dokumentacyjnych, możliwości skorzystania ze zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych, terminów sporządzania dokumentacji, i innych.

1. Lokalna dokumentacja cen transferowych

Progi wartości transakcji, których przekroczenie powoduje obowiązek przygotowania dokumentacji (tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych) wynoszą do 2.000.000 PLN lub 10.000.000 PLN w zależności od rodzaju transakcji.

Informacje o wartości progów dla transakcji z podmiotami z “rajów podatkowych” oraz dodatkowe informacje na temat progów znajdują się pod tym linkiem.

Lokalna dokumentacja cen transferowych staje się obowiązkowa, jeśli wartość transakcji przekroczy wskazane powyżej limity. Lokalna dokumentacja cen transferowych to dwa kluczowe elementy:

 1. część opisowa – zbliżona do dotychczasowej dokumentacji podstawowej oraz
 2. analiza cen transferowych – weryfikującą czy ceny zostały ustalone na rynkowym poziomie.

W określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Więcej szczegółów znajdą Państwo po kliknięciu w niniejszy link.

Lokalna dokumentacja cen transferowych – jak możemy pomóc?

Lokalna dokumentacja cen transferowych przygotowana przez TP Advisory to komplet dokumentów, zgodnych z wymogami przepisów o cenach transferowych. Nasza dokumentacja cen transferowych:

 • chroni Spółkę przed możliwością zastosowania sankcyjnej stawki podatku,
 • spełnia wymogi aktualnych regulacji w zakresie cen transferowych,
 • jest przygotowana z uwzględnieniem praktyki z kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,
 • sporządzona jest w języku polskim, w formie gotowej do przedstawienia władzom podatkowym,
 • dostarczamy ją Państwu w formacie pliku „Word” dzięki czemu Spółka może dokonywać jej samodzielnych modyfikacji w kolejnych latach,
 • dokumentacja cen transferowych to liczące ponad 20 stron opracowanie (dla jednej transakcji).

2. Analiza cen transferowych

Analiza cen transferowych stanowi obowiązkowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych (za wyjątkiem transakcji realizowanych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców Link prowadzi do tekstu jednolitego ustawy w wersji ogłoszonej w Dz.U. 2018 poz. 646 lub transakcji realizowanych z niepowiązanym podmiotem z “raju podatkowego”).

Analiza cen transferowych jest niezbędna nie tylko w celu spełnienia wymogów dokumentacyjnych, ale także umożliwia weryfikację czy ceny ustalone w transakcji z podmiotem powiązanym są rynkowe, a więc minimalizuje ryzyko doszacowania przez władze podatkowe dodatkowego dochodu.

Analiza cen transferowych jest także konieczna biorąc pod uwagę obowiązek złożenia sprawozdania TPR, w którym należy:

 • zaraportować wyniki analizy cen transferowych,
 • złożyć oświadczenie, iż ceny transferowe w transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Niezłożenie sprawozdania TPR, podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub z lokalną dokumentacją cen transferowych wiąże się z dotkliwymi sankcjami (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod tym linkiem).

Analiza cen transferowych - jak możemy pomóc?

Jako TP Advisory posiadamy długoletnią wiedzę i doświadczenie pozyskane w trakcie kontroli podatkowych i współpracy z Ministerstwem Finansów przy negocjowaniu APA (uprzednie porozumienia cenowe) oraz współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi w przygotowaniu analiz benchmarkingowych (analiz rynkowych). Każda nasza analiza rynkowa zapewnia naszym klientom następujące korzyści:

 • Przygotowana przez TP Advisory analiza cen transferowych spełnia nowe wymogi dokumentacyjne
 • Analiza cen transferowych jest ważna przez okres 3 lat (o ile wcześniej nie nastąpi istotna zmiana warunków ekonomicznych).
 • Analiza cen transferowych spełnia nowe obowiązki dokumentacyjne nałożone na Spółkę (oznaczające wymóg potwierdzenia posiadania takiej analizy poprzez złożenie oświadczenia w sprawozdaniu TPR).
 • Analiza cen transferowych ogranicza ryzyko skutecznego zakwestionowania przez organy podatkowe cen transferowych ustalonych w transakcjach realizowanych przez Spółki z podmiotami powiązanymi.
 • Analiza cen transferowych jest przygotowana zgodnie z wymogami przepisów oraz z uwzględnieniem doświadczeń z praktyki kontroli oraz sporów z władzami podatkowymi.
 • Analizy cen transferowych są przygotowywane z wykorzystanie specjalistycznych polskich i międzynarodowych baz danych, wykorzystywanych m.in. przez polskie władze podatkowe.

3. Grupowa dokumentacja cen transferowych

Dokumentację grupową zobowiązane są przygotować podmioty, które:

1. należą do grupy, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

2. skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość,

3. konsolidowane są metodą pełną lub proporcjonalną,

4. mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Grupowa dokumentacja cen transferowych - jak możemy pomóc?

W tym zakresie nasza pomoc zapewni, iż:

 • grupowa dokumentacja cen transferowych zostanie przygotowana, zgodnie z wymogami przepisów o cenach transferowych.

Natomiast jeśli grupowa dokumentacja cen transferowych została przygotowana przez zagraniczny podmiot z grupy i udostępniona Państwa spółce, wówczas:

 • grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zostać poddana weryfikacji pod kątem zgodności z polskimi przepisami, a także
 • zalecane jest jej przetłumaczenie na jęz. polski z zachowaniem specjalistycznego języka.

Wykonując powyższe prace wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie ze współpracy z:

 • międzynarodowymi grupami kapitałowymi,
 • audytorami i doradcami zagranicznymi spółki-matki,
 • organami podatkowymi.

4. Sprawozdanie TPR

 • Sprawozdanie TPR wymaga przedstawienia szerokiego zakresu szczegółowych informacji dotyczących sytuacji finansowej podmiotu, rodzaju i wartości realizowanych transakcji kontrolowanych, informacji dotyczących cen lub rentowności transakcji, metod weryfikacji cen transferowych, itd.
 • Wymagany zakres informacji jest bardzo szczegółowy – rozporządzenie Ministra Finansów wraz z objaśnieniami odnośnie sposobu wypełnienia formularza liczy 26 stron, a dodatkowe objaśnienia zawierające odpowiedzi na najczęstsze pytania mają kolejne 80 stron.

Sprawozdanie muszą złożyć:

 • podatnicy podlegający obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • podatnicy korzystający ze zwolnienia dla: (i) podmiotów krajowych, (ii) porozumień APA, podatkowych, inwestycyjnych (iii) reafktur, (iv) transakcji objętych safe-harborus, ale składają sprawozdanie TPR w uproszczonej formie (zawierające węższy zakres informacji);
 • podatnicy dokonujący transakcji z niepowiązanymi podmiotami z „raju podatkowego”, których wartość przekracza 2.500.000 PLN dla transakcji finansowej lub 500.000 PLN dla pozostałych typów transakcji.

Dalsze informacje na temat sprawozdania TPR (w tym na temat sankcji i terminów raportowania) znajdą Państwo pod tym linkiem.

Sprawozdanie TPR - jak możemy pomóc?

Przygotowane przez nas sprawozdanie TPR będzie:

 • zgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych;
 • przygotowane na podstawie przekazanych przez Państwa informacji;
 • wypełni obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów;
 • zawierało oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz fakcie weryfikacji rynkowości cen;
 • przygotowane w formie gotowej do wysłania elektronicznego;
 • minimalizować ryzyko nałożenia sankcji z KKS (więcej informacji na temat sankcji znajduje się pod tym linkiem).
Exit mobile version