Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2015 r., iż jednym z priorytetów kontroli w 2016 roku będzie badanie cen transferowych.

W komunikacie tym Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do złożenia do końca pierwszego kwartału 2016 roku korekty deklaracji za lata ubiegłe.
Równocześnie  na drugi kwartał 2016 r Ministerstwo Finansów zapowiadało rozpoczęcie kontroli skoncentrowanych na podmiotach które w ubiegłych latach nie płaciły podatku CIT pomimo znacznej dynamiki przychodów.
Taka sytuacja w opinii Ministra Finansów może wskazywać na stosowanie optymalizacji podatkowych w tym wykorzystywanie cen transferowych w celu zaniżenia podstawy opodatkowania w Polsce.
Dziś, z perspektywy czasu można stwierdzić, iż zapowiedzi w tym zakresie zostały zrealizowane – doradcy obserwują znaczący wzrost liczby kontroli, które skupiają się na kwestiach cen transferowych.
Już w lutym 2016 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o pierwszych wynikach kontroli z ostatnich miesięcy, które stwierdziły  nieprawidłowości dotyczące m.in.:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz